logo

3 години гаранция на лампата от Canon

x

ВАЖНО:

Моля, вземете предвид, че приемането на вашата заявка може да бъде забавено, ако необходимата информация не е включена в заявката ви.

За ВСИЧКИ покупки – снимка или сканирано копие на фактура и/или касова бележка, удостоверяваща покупката.

За всички покупки – сериен номер на продукта.

Моля, попълнете всички задължителни полета, маркирани с *
Лични данни
България
Данни за продукти
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
ДД/ММ/ГГГГ
  Актуализирано на 8:43 / 28-фев-2019

  CANON EUROPA N.V.
  ПРОМОЦИЯ "3-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА ЛАМПАТА"
  ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Промоция и промоутър

  1) Промоутърът е Canon Europa N.V., регистриран на адрес Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (наричан за краткост “Canon”).

  2) За продуктите на Canon ("промоционални продукти"), посочени по-долу, тази промоция "3-годишна гаранция за лампата" ("промоционална гаранция за лампата") включва:

  a) Предоставяне на нова лампа за подмяна на повредената (максимум 3 нови лампи);

  b) Безплатна доставка на новата лампа на адреса, посочен от участника.

  За да се избегне всяко съмнение, промоутърът НЕ ОСИГУРЯВА услуга по физическата подмяна на лампата.

  Период на промоцията

  3) Промоционалните продукти трябва да са закупени в рамките на територията на промоцията (дефинирана по-долу) от тук  между 01.03.2019 г. и 31.12.2019 г. Датата на покупката трябва да бъде удостоверена с валиден документ за покупка. Имайте предвид, че включените в промоцията продукти трябва да бъдат регистрирани до 60 дни след покупката.

  Територия на промоцията

  4) Промоционалните продукти трябва да са закупени и регистрирани с адрес в някоя от следните територии на промоцията:

  Албания, Армения, Азербайджан, Босна, България, Кипър, Грузия, Хърватия, Косово, Молдова, Македония, Малта, Румъния, Сърбия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Узбекистан, Гърция

  Промоционални продукти

  5) Всички продукти Canon, включени в настоящата промоционална гаранция за лампата ("промоционалните продукти"), са проектори, използващи лампа, от нашата продуктова гама. Вижте всички актуални списъци с промоционални продукти http://www.canon.bg/lampwarrantypromotion/

  6) Промоционалните продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марка Canon и да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от компании от групата Canon, регистрирани на територията на промоцията. Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Покупките на използвани, обновени или рециклирани продукти, както и на фалшиви такива или на продукти, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.

  7) Промоционалните продукти трябва да бъдат регистрирани до 60 дни от датата на покупката, за да участват в тази промоция. За да регистрирате своя продукт, моля регистрирайте го за участие, като спазвате указанията по-долу.

  8) Това предложение е в сила само за крайни потребители.

  9) Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите Общи условия.

  Как да регистрирате продукта си и да поискате своята промоционална гаранция за лампата.

  10) Всички участници трябва да са навършили 18 години. С регистрирането на Вашия продукт и заявяване на участие в настоящата промоция се съгласявате да спазвате тези Общи условия. Ако нямате навършени 18 години и/или не желаете да се обвързвате с условията на тази промоция, моля не подавайте заявка за участие в промоцията "Гаранция за лампата".

  11) Регистриране на продукт

  а) За да заявите получаване на промоционална гаранция за лампата, трябва първо да регистрирате продукта си. За да регистрирате продукта, попълнете правилно и подайте онлайн формуляра за регистрация , чрез който ще регистрирате продукта (посочвайки валиден продуктов номер(а)*), до шейсет дни от датата на покупката. Заявки за регистрация, получени след 60-дневния срок от датата на покупката на продукта, няма да бъдат разглеждани от Canon. Участниците трябва да сканират и прикачат към онлайн формуляра за регистрация валиден документ за покупка (копие от касовата бележка или онлайн поръчката и потвърждението за плащане). Моля имайте предвид, че документ за доставка не се смята за валидно доказателство за покупка.

  * Как да намерите серийния номер на продукта си можете да разберете, като щракнете тук

  b) След одобрението на заявката участникът получава потвърждение по имейл, че заявката за участие е приета и продуктът е регистриран. Ако не получите имейл за потвърждение в рамките на 8 работни дни след изпращането на Вашата заявка за регистрация, моля свържете се с посочете данни за контакт с местното представителство. Моля, запазете своето потвърждение, получено по имейл, защото то служи като доказателство за валидността на регистрацията на продукта, в случай че потърсите гаранционно обслужване.

  12) Гаранционни искове за лампата

  а) След като участникът регистрира успешно промоционалния продукт, той ще получи по имейл потвърждение и персонални данни за вход в онлайн системата, чрез която ще може да изпраща и проверява своите гаранционни искове за лампата. За да предяви гаранционен иск за лампата по промоцията, участникът трябва правилно да попълни и подаде онлайн заявка чрез онлайн системата, използвайки своите персонални данни за вход.

  b) Участниците получават потвърждение по имейл, че искът е приет. Ако не получите имейл за потвърждение в рамките на 8 работни дни след изпращането на своя иск, моля свържете се с посочете данни за контакт с местното представителство. Моля, запазете своето потвърждение, получено по имейл, защото то служи като доказателство за валидността на Вашия иск, в случай че сте потърсили гаранционно обслужване. Новата лампа ще бъде изпратена на посочения адрес безплатно.

  в) Промоционалната гаранция за лампата дава на участника право да поиска безплатна лампа за подмяна на старата. Участникът има право на до 3 лампи за всеки промоционален продукт в рамките на три години.

  13) Canon си запазва правото да анулира регистрации или гаранционни искове, които са непълни, неточни или необосновани.

  Декларация за ограничена отговорност

  14) В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, предизвикана по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.

  15) Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.

  16) Продуктите от промоцията ще са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.

  17) Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност, но винаги ще се стреми да ограничи ефекта за участниците, за да предотврати излишни разочарования.

  Защита на личните данни

  18) Canon Europa N.V., Canon CEE GmbH, регистрирано на адрес Oberlaaer Strasse 223, 1100 Vienna, Austria и Canon Europe Limited, регистрирано във Великобритания под номер 4093977 с адрес на управление 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, са единствените администратори на лични данни съгласно законите за защита на личните данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците във връзка с тази промоция. Управлението и обработването на лични данни, извършвано от Canon или от упълномощени трети страни, е съобразено с всички действащи правила и норми за защита на личната информация. Личните данни се съхраняват и обработват от Canon или от упълномощени трети лица единствено за целите на настоящата промоция и промоционалната гаранция за лампата, освен ако не е посочено друго. Ако участниците не желаят да предоставят своите данни за контакт за маркетингови цели или да позволят на Canon да се свързва с тях в бъдеще във връзка с подобни промоции, те НЕ трябва да поставят отметка за даване на съгласие при попълването на формуляра за участие.

  Обработващ лични данни за промоцията е Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия, регистрирана в Ирландия под номер 476077, чието седалище се намира на адрес: IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия (по-долу наричана "Координатор").

  Координаторът е упълномощен и отговорен за извършването на дейностите, поръчани от Организатора, и действа от името и в полза на Организатора при провеждането на Промоцията.

  Приложимо право и юрисдикция

  19) Нищо от съдържащото се в тези условия не нарушава потребителските Ви права.

  В максималната степен, разрешена от закона, настоящите условия, както и всички спорове, породени от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват съобразно законодателство на Англия и Уелс и са предмет на неизключителната юрисдикция на съдилищата в Англия и Уелс.

  21) Като потребител имате право да заведете съдебен иск на своя език и в своите местни съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да Ви консултира относно правата Ви. Настоящите условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон.

   

  * Потвърждавам, че прочетох и съм съгласен с Общите условия на тази промоция. Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на Canon.
  Моля, поставете отметка, ако искате да получавате периодично електронна поща и съобщения от Canon за продукти, събития и услуги на Canon.

  Ако желаете да се откажете от получаване на маркетингови материали от нас, моля свържете се с нас на адрес: canon-unsubscribe@promotion-support.com